ทม.บางแก้วจัดโครงการป้องกันและต่อต้านทุจริต

ทม.บางแก้วจัดโครงการป้องกันและต่อต้านทุจริต

       ที่ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายอภิตรี ภูมิบุรี รองปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางแก้ว เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มีโดยมีนายวิศววิศ เต็งชยานันท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองบางแก้ว กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ์  ผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวกานดา บัวแย้ม เจ้าพนักงานทุจริตชำนาญการ และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองบางแก้วเข้าร่วมโครงการจำนวน100 คน          เทศบาลเมืองบางแก้ว ได้จัดทำแผนและดำเนินการตามแผน ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ปปท.) ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ.2560-2564) ประเด็นการแก้ไขการทุจริตและป้องกันการทุจริต ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการหรือกิจกรรม ที่แสดงออกถึงการจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมที่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต        จากนั้นได้มีพิธีลงนามบันทึกของตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานปปช.จังหวัดสมุทรปราการ กับเทศบาลเมืองบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

          การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร และเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก และสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรของเทศบาลเมืองบางแก้ว

Visitors: 76,095