เกษตรน่านลงพื้นที่นาน้อยเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบเกษตรอินทรีย์

 วันที่ 11 มกราคม 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางสาวสังวาล วุฒิสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางอุมาพร ดีพรมกุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และ นางมนัสนันท์ กาละดี เกษตรอำเภอนาน้อย ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ นางสายทอง อินธิจักร เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านไร่สายทอง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
สำหรับศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านไร่สายทอง เป็นแปลงต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์ ผลิตพืชแบบผสมผสาน อาทิ กะหล่ำปลี หอมแบ่ง มะเขือเปราะ ชะอม มะเขือเทศสีดา ผักบุ้งจีน มะนาว ฯลฯ โดยเน้นการบำรุงดิน ด้วยวิธีการห่มดิน การทำปุ๋ยหมักในแปลงก่อนทำการเพาะปลูก การใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพตลอดกระบวนการผลิต ทำให้ได้ผลผลิตพืชผักที่ปลอดภัยสำหรับบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายตลาดในพื้นที่ ซึ่งเกษตรจังหวัดน่านได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาขยายผลการดำเนินงานเกษตรปลอดภัยการผลิตพืชผักอินทรีย์ โดยการรวมกลุ่มเกษตรกรประมาณ 20-30 ราย มีการวางแผนการผลิตให้ได้ปริมาณผลผลิตที่เพียงพอเพื่อส่งตลาดในระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะทำให้มีตลาดที่แน่นอนและสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดปกติ โดยอนาคตจะสนับสนุนและส่งเสริมให้ทำการตลาดจำหน่ายทางออนไลน์ เพื่อให้เกิดการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป.

Visitors: 76,093