สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมดิอิมเพรส อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดน่าน ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. (DW) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้กล่าวพบปะแนะนำตัวในโอกาสที่ได้ปรับย้ายมาดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัดน่านคนใหม่ และได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ จำนวน 17 ข้อ ได้แก่
(1)การปฏิบัติราชการร่วมกัน ให้ช่วยกันทำงานและถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่ร่วมกันแบบพี่แบบน้อง
(2)การบริการพี่น้องประชาชน ให้สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจแก่พี่น้องพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องเพื่อลดการเกิดปัญหาขัดแย้งต่างๆในพื้นที่
(3)การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ให้เคร่งครัดในการอยู่เวรยามเฝ้าระวังรักษาสถานที่ราชการ
(4)การขอใช้รถยนต์ราชการ ให้ช่วยกันบำรุงรักษา มีการขอใช้รถยนต์ของทางราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ
(5)การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายก่อนที่เงินงบประมาณใหม่จะมา
(6)การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้ทำข้อมูลให้ถูกต้อง
(7)ภัยพิบัติการช่วยเกษตรกร ให้ตรวจสอบบันทึกข้อมูลให้รวดเร็วและถูกต้อง
(8)งานนโยบายที่สำคัญ ให้นำนโยบายตามที่กระทรวง กรม จังหวัด มาดำเนินงานในพื้นที่ โดยเฉพาะนโยบายแปลงใหญ่ ศพก. young smart farmer
(9)โครงการพระราชดำริ ให้เน้นให้ความสำคัญและเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
(10)ตลาดเกษตรกร ให้ผลผลิตทางเกษตรที่ผลิตได้ขายได้มีตลาดรองรับ และการทำตลาดออนไลน์ในโอกาสที่บริษัท DTAC มีโครงการเน็ตอาสาที่จะลงมาทำงานในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นจังหวัดแรก
(11)การประกวดงานสถาบันเกษตรกร ที่หมายถึงการชี้วัดการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
(12)งานประชาสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน
(13)งานเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย GAP ให้เน้นการผลิตพืชผักที่ปลอดภัย และนโยบายผู้บริหารในระดับจังหวัดให้ลองใช้พื้นที่บริเวณริมน้ำน่านในการปลูกผักที่ปลอดภัยเพื่อบริโภคและจำหน่ายภายในจังหวัด และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้ำน่าน และการผลิตส้มอินทรีย์
(14)การปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร โดยการใช้พื้นที่น้อยแต่สามารถผลิตผลผลิตได้มาก
(15)แผนงาน/โครงการ การจัดทำงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร แผนปฏิบัติราชการ โดยมีแผนการพัฒนาการเกษตรในระดับตำบล เพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ และมีการเตรียมโครงการไว้ในพื้นที่เพื่อการขอรับงบประมาณ
(16)การมอบหมายหน้าที่ราชการ จะมอบหมายหน้าที่ให้ถูกต้องตรงตามสายงาน
(17)การสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ให้สามัคคีเคารพในความเป็นพี่เป็นน้อง โดยเกษตรจังหวัดจะลงพื้นที่พบปะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกพื้นที่ และให้กำลังใจโดยการให้การสนับสนุนให้มีการเติบโตตามสายงานราชการ
และการช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบของสำนักงาน

Visitors: 75,807