เกษตรน่านตรวจเยี่ยมแปลงผักอาหารกลางวันเด็ก รร.หม่อมเจ้าเจริญใจ

  วันที่ 23 มกราคม 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มีนายปุถุชน บุดดาหวัง อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการดำเนินงาน และนำตรวจเยี่ยมพื้นที่ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนจำนวน 81 คน และครูจำนวน 9 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมีพื้นที่จำนวน 32 ไร่ 2 งาน ในพื้นที่มีการปลูกไผ่กิมซุงและพืชผักเพื่อใช้ประกอบอาหารในโรงเรียน
โดยเกษตรจังหวัดน่านได้สอบถามปัญหาข้อขัดข้องและความต้องการสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และแนะนำในเรื่องการปลูกผักผลไม้เพิ่มเติมให้เพียงพอสำหรับบริโภคในโรงเรียน อาทิ กล้วย มะละกอ พืชผักที่ใช้ประกอบอาหาร การเพิ่มโปรตีนให้เด็กนักเรียนโดยการลี้ยงปลาดุกและไก่ไข่ สำหรับปัญหาเรื่องน้ำที่ใช้ในการเกษตรได้มีการสำรวจแท้งค์น้ำที่สามารถปรับปรุงให้ใช้งานได้และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เสนอความต้องการเพิ่มเติมต่อไป

Visitors: 76,054