เกษตรน่านนำทีมตรวจเยี่ยม ศพก.เครือข่ายมะม่วงเพื่อการส่งออกน้ำปั้ว

 เมื่อเร็วๆนี้ นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา เยี่ยมเยือนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มะม่วงเพื่อการส่งออก) เครือข่ายตำบลน้ำปั้ว (นาบุญนำ) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ของนายโชติธนินทร์ เดโชวชิรสวัสดิ์ หมู่ 4 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวว่า การลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มะม่วงเพื่อการส่งออก) เครือข่ายตำบลน้ำปั้ว (นาบุญนำ) เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาไม้ผลของจังหวัดน่าน ด้วยการปรับโครงสร้างการผลิต อาทิ การเปลี่ยนระยะปลูกเป็นระยะชิดและควบคุมทรงพุ่ม เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่และสะดวกต่อการดูแลรักษา และการยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้สูงขึ้น ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่เกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรโดยมุ่งเน้นให้แหล่งการผลิต เป็นแหล่งการตลาด อันจะนำไปสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน.

Visitors: 76,094