เกษตรน่านลงพื้นที่อ.เวียงสา พบกลุ่มเกษตรกรทำนาอินทรีย์และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่

    เมื่อเร็วๆนี้ นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา เยี่ยมเยือนและพบปะกลุ่มเกษตรกรทำนาอินทรีย์ แปลงของนายสีนุ่น คำสีแก้ว บ้านบุญเรือง ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนาอินทรีย์นี้มีสมาชิกจำนวน 22 คน มีการทำนาข้าวแบบอินทรีย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง และใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าวต้นเดียว ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพียง 2-3 กิโลกรัมต่อไร่ และเพิ่มผลผลิตข้าวได้ถึง 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเกษตรจังหวัดน่านได้ให้กำลังใจเกษตรกรและขอสนับสนุนให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพแก่กลุ่มเกษตรกรที่ทำการผลิตข้าวกลุ่มอื่นเพื่อส่งเสริมขยายพื้นที่การผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวท้องถิ่น การใช้พืชสมุนไพร การทำน้ำหมัก การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ เพื่อใช้เป็นปุ๋ยและใช้ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ตลอดจนแนวคิดในการส่งเสริมให้ก่อตั้งเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเพื่อผลิตเมล็ดพันธฺุ์ข้าวที่มีคุณภาพให้แก่สมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ใช้ และการจัดตั้งเป็นเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.)
    วันเดียวกัน นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่านยังได้ เยี่ยมเยือนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer(YSF) ที่ผลิตพืชผักอินทรีย์ บ้านอ่าย ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน แปลงของนางสาวพิมพร กำจัด โดยเกษตรจังหวัดน่านได้ให้กำลังใจและให้แนวทางในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่กลุ่มนี้ โดยการส่งเสริมให้ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์ไว้ใช้เองเพื่อความมั่นคงทางด้านเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่หลังนาจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาเป็นพืชที่มีมูลค่าสูง เช่น ข้าวโพดทานฝักสดพันธุ์ราชินีทับทิมสยาม และพืชผักที่มีมูลค่าสูง อาทิพืชผักตระกูลสลัด ตลอดจนการจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชอินทรีย์ และศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ต่อไป.

Visitors: 76,056