รองผวจ.เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

ที่ห้องประชุมยุวรีเอื้อกาญจนวิไล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 พร้อมทั้งข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยในวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมแบ่งออกเป็น 5 ประเด็นด้วยกัน คือ
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม 3. เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ4. เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา5. ระเบียบวาระอื่น ๆ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ทั้ง 5 ภูมิภาค สำหรับภาคกลางนั้น จังหวัดสมุทรปราการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ และสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งพิธีเปิดงานกำหนดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชันสมุทรปราการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ เป็นประธานและจัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในวันดังกล่าว และมีสถานที่ในการจัดการแข่งขันอีก 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน กฐิน กุยยกานนท์

Visitors: 76,055