เกษตรน่านจับมือภาคเอกชนจัดงานรณรงค์การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน

  เมื่อเร็วๆนี้ นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ แปลงถั่วเหลืองของเกษตรกรบ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ได้แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 5 ฐาน เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจ การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย ฐานที่ 1. ฐานการลดต้นทุนการผลิตพืชตระกูลถั่ว ฐานที่ 2. ฐานการพัฒนาคุณภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว ฐานที่ 3. ฐานการจัดการศัตรูพืช ฐานที่ 4 .ฐานการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ฐานที่ 5 ฐานการเชื่อมโยงการตลาด เพื่อให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วแบบครบวงจร สามารถนำไปปรับใช้ในการปลูกพืชตระกูลถั่วได้ และได้รับความร่วมมือจาก บริษัทโตโยต้าน่าน บริษัทคูโบต้าน่าน และบริษัทเครื่องสีข้าวสามยอด ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเครื่องจักรกลทางการเกษตรด้วย มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน.

Visitors: 77,957