เกษตรจังหวัดน่าน ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสู่การปฏิรูปเกษตรกรไทยยุค 4.0

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสู่การปฏิรูปเกษตรกรไทยยุค 4.0 แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ณ หอประชุมหมู่บ้านฮวก หมู่ที่ 4 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ คือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมระดมแนวคิดทิศทางในการดำเนินการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายหลัก คือ เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลุดพ้นจากความยากจน มีเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการพัฒนาการเกษตรเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้พื้นที่นำร่องคือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สำหรับกลุ่มบ้านฮวก หมู่ 4 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านนี้ มีสมาชิกจำนวน 20 คน

    โดยเกษตรจังหวัดน่าน ได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนฯกลุ่ม ดังนี้

   1. เรื่องน้ำ ที่เป็นปัจจัยหลักตลอดห่วงโซ่การผลิตในการเกษตร จากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดน่านมีปริมาณมาก แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ ทำได้น้อย จึงควรส่งเสริมให้มีการสร้างฝายชะลอน้ำ ทำหลุมขนมครก ตลอดจนการทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์

   2. เรื่องการปรับโครงสร้างการผลิต ควรส่งเสริมให้มีการผลิตพืชที่มีมูลค่าสูง ทำน้อย แต่ได้มาก มีการตลาดนำการผลิต มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนการจำหน่ายทางตลาดออนไลน์ นอกเหนือจากตลาดทั่วไป โดยการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีเกษตรอำเภอในพื้นที่เป็นนายทะเบียน เพื่อให้การเพิ่มเติมความรู้หรือการดูแลจากหน่วยงานราชการทำได้สะดวกและมากขึ้น ตลอดจนการผลิตพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในจังหวัดน่านที่มีปริมาณความต้องการใช้พันธุ์ข้าว สายพันธุ์หลักหลายหมื่นตันต่อปี เมื่อคิดเป็นจำนวนเงินแล้วมีมูลค่ามาก

   3. เรื่องการส่งเสริมมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ตามแนวทาง GAP ไปจนถึงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะไม้ผลควรส่งเสริมให้มีการตัดแต่งกิ่ง ปรับปรุงบำรุงดิน การบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อทำคุณภาพผลผลิต

    ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และสำนักงานเกษตรในพื้นที่ จะอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรในการขับเคลื่อนพัฒนาภาคการเกษตร ให้ยั่งยืนต่อไป.

Visitors: 76,163