น่านจัดงาน Field Day งดเผาป่าแก้ปัญหาหมอกควัน

น่านจัดงาน Field Day งดเผาป่าแก้ปัญหาหมอกควัน
เมื่อเร็วๆนี้ นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน ร่วมพบปะเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ของอำเภอภูเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวว่า แนวทางในการพัฒนาการเกษตรโดยการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งการทำหลุมขนมครก การทำธนาคารน้ำใต้ดินในครัวเรือน เพื่อกักเก็บในฤดูฝนไว้ใช้ฤดูแล้ง การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยการไถกลบหรือนำเศษพืชเศษวัสดุทางการเกษตรมาเพาะเห็ดสร้างรายได้หรือนำมาทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการผลิตพืชและบำรุงดิน และเนื่องจากเป็นห้วงประกาศงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดของจังหวัดน่าน ในห้วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2563 ด้วย.

Visitors: 76,163