เกษตรจังหวัดน่าน ร่วมแก้ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของชาวบ้านนาน้อย

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน ร่วมประชุมปัญหาอุปสรรคและความต้องการของประชาชนอำเภอนาน้อย ตามกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 5/2563 ณ โรงเรียนบ้านเปา ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมี นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ตามที่อำเภอนาน้อยส่งปัญหาความต้องการในพื้นที่ของประชาชนอำเภอนาน้อยเสนอมายังจังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางแก้ไขและนำชี้แจง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ในที่ประชุมเกษตรจังหวัดน่านได้เสนอให้นำแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอย่างยั่นยืน โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาแก้ปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ อาทิ การสร้างฝายชะลอน้ำ การทำหลุมขนมครกเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้งและเป็นการเก็บน้ำไว้ผิวดินไว้เป็นธนาคารน้ำใต้ดิน โดยให้ผู้นำในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านสำรวจและนำข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำตามศาสตร์พระราชาได้จัดส่งข้อมูลให้อำเภอเสนอต่อจังหวัดเพื่อหน่วยงานในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องจะดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ให้อย่างยั่งยืนต่อไป.

Visitors: 76,163