จังหวัดพิจิตรจัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น

  เมื่อเร็วๆนี้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2563 ที่บริเวณศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้จังหวัดพิจิตรจัดงานดังกล่าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคน/สร้างชุมชนต้นแบบ ทำการเกษตรปลอดการเผา ตลอดจนการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการพื้นที่การเกษตรและเศษวัสดุ ทางการเกษตร สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ได้นำเทคโนโลยีทางการเกษตรหลากหลายมิติ มาปรับใช้ ได้แก่ การสาธิตการไถกลบตอซังฟางข้าวและนิทรรศการเกี่ยวกับการนำฟางข้าวมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1 “ปุ๋ยหมักทำได้ ง่ายนิดเดียว” เป็นนิทรรศการสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักจากฟางข้าว 2 “สร้างรายได้เสริมจากฟางข้าว” เกษตรกรสามารถเรียนรู้ การเพาะเห็ดฟางจากถังพลาสติก โดยใช้ฟางข้าวเป็นวัตถุดิบหลักในการเพาะ เป็นการสร้าง รายได้เสริมอีกทางหนึ่ง 3) “เพิ่มมูลค่าสินค้าให้ฟางข้าว” นิทรรศการและการสาธิตการทำกระดาษจากฟางข้าว มีเกษตรกรจากตำบลแหลมรังและตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง เข้าร่วมงาน จำนวน 150 ราย
ด้านนายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หมอดินอาสา สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดการเผาในพื้นที่เกษตร และร่วมกันผลักดันกิจกรรม ไถกลบตอซังให้เป็นต้นแบบการทำเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้เกษตรจังหวัดพิจิตร ได้รณรงค์และเชิญชวนให้เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา ภายใต้แรงจูงใจ
“หยุดเผา ได้ 5 ดี” ได้แก่ “อากาศดี สุขภาพดี ดินดี สิ่งแวดล้อมดี รายได้ดี”

Visitors: 76,056