เด็กเก่งโรงเรียนpws

  เด็กโรงเรียนpwsเก่ง สอบโอเนต ได้100คะแนนเต็ม คะแนนรวม สูงมากกว่าค่าเฉลี่ย ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ถึง 4 วิชา ได้แก่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถระดับชาติ( O-Net ) ของนักเรียนโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา(pws) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียน ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ 1 คน คือ "น้องกอล์ฟ" เด็กชายศุภกร ภูพีระสุพงษ์ และภาพรวมคะแนนของนักเรียนโรงเรียน Pws. สูงมากกว่าค่าเฉลี่ยในระดับ จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ทั้ง 4 วิชา
การสอบ RT (สอบวัดความสามารถด้านการอ่าน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 ทั้งหมด 2 คน คือ ด.ช.จิรภัทร สายกระสุน และด.ช.เสกสุข บัวทอง ชั้น ป.1

Visitors: 76,163