เกษตรน่าน-ชลประทาน ลงพื้นที่วางระบบน้ำแปลงใหญ่มะม่วงเมืองจัง

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ลงพื้นที่เตรียมการสร้างระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน มี น.ส.ประทิน มณีรัตน์ เกษตรอำเภอภูเพียง นายสำรวย ผัดผล นายก อบต.เมืองจัง นายเกษม รุณใจ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)จังหวัดน่านและประธานกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง และเกษตรกรผู้ใช้น้ำกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตำบลเมืองจัง ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และลงพื้นที่จุดเตรียมจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำน่าน และจุดเตรียมการสร้างถังพักน้ำสำหรับใช้ในพื้นที่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วง ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง โดยระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้านี้จะมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จำนวน 3 หมู่บ้าน เกษตรกร 370 ราย พื้นที่รวมกว่า 2,500 ไร่

       โดยเกษตรจังหวัดน่านได้กล่าวเพิ่มเติมต่อกลุ่มเกษตรกร ผู้นำในท้องที่ท้องถิ่น ตลอดจนผู้แทนทางอำเภอ ในเรื่องการเตรียมเสนอของบประมาณในการสร้างระบบน้ำเพิ่มเติม โดยให้ตรียมการจัดทำเป็นโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยจัดทำข้อมูล ออกแบบ คำนวณราคาค่าใช้จ่าย ตั้งงบประมาณ โดยระบุเป้าหมายให้ เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร จำนวนกี่ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้ประโยชน์เท่าไร (ไร่) เพื่อเตรียมรองรับงบประมาณที่จะมีการเสนอโครงการตามความต้องการเพิ่มเติมได้อีกในอนาคต.

Visitors: 75,802