น่าน-น่านประชุมพิจารณาผู้ประกอบการเข้าพื้นที่รับซื้อข้าวนาปรัง

วันที่ 20 เมษายน 2563 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ท่านนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน นายสันติภาพ​ อินทรพัฒน์​ อดีตสมาชิกวุฒิสภา​ นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน​ นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน นายอาภรณ์ นิลศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน นายประทุม จิณเสน กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน ผู้แทนผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังปี 62/63 และผู้แทนเกษตรกรชาวนา ร่วมกันพิจารณาหารือในเรื่องการขออนุญาต​เข้าพื้นที่จังหวัดน่านของผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร การนำเข้าเครื่องจักรกลทางการเกษตร และรถบรรทุกขนส่งสินค้าทางการเกษตรจากภายนอกจังหวัดน่าน ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ของจังหวัดน่าน
กรณีชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปรังปี 62/63 ในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไม่สามารถนำรถเกี่ยวข้าวเข้ามาเกี่ยวข้าวในพื้นที่ได้ ซึ่งข้าวเปลือกนาปรังฤดูกาลการผลิต ปี 62/63 เข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว หากล่าช้าไม่สามารถนำรถเกี่ยวข้าวเข้ามาทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้ทันจะทำให้เกิดเมล็ดข้าวร่วงหล่นเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้น้อย จะเกิดกรณีต้นข้าวล้มทำให้เกิดความยากลำบากในการเก็บเกี่ยวข้าว และหากเกิดฝนจากพายุฤดูร้อนในช่วงที่ผลผลิตข้าวกำลังเก็บเกี่ยวนี้จะทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายไม่สามารถขายผลผลิตข้าวดังกล่าวได้
กรณีผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตข้าวจากภายนอกจังหวัดน่านไม่สามารถเข้ามาทำการรับซื้อผลผลิตข้าวในพื้นที่ได้ จะทำให้เกิดการผูกขาดตลาดโดยมีผู้รับซื้อน้อยรายจะทำให้ผู้รับซื้อนั้นสามารถกดราคาข้าวลงได้ ซึ่งหากมีผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อผลผลิตข้าวในพื้นที่หลายรายจะทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาการรับซื้อ ส่งผลให้เกษตรกรชาวนาสามารถเลือกขายผลผลิตข้าวให้แก่ผู้ประกอบการที่มารับซื้อข้าวที่ให้ราคาสูงกว่าได้ อันจะเกิดผลดีแก่พี่น้องเกษตรกรชาวนา
โดยทางจังหวัดน่านได้มอบอำนาจให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นชอบ รับรอง ให้ผู้ประกอบการภายนอกจังหวัด เครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือรถบรรทุกขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกไปนอกจังหวัด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่ง/ประกาศการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ของจังหวัดน่าน ภายใต้การดูแล และเฝ้าระวังของฝ่ายปกครอง ภาคประชาชน และหน่วยงานด้าน สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
ธีระพล คุ้มสุข

Visitors: 75,807