น่านบูรณาการแก้ปัญหาให้เกษตรกรอำเภอเวียงสา

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน นายนพดล อุสาหะ พลังงานจังหวัดน่าน นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน นางสาวสุภาพร แซ่ลิ้ม ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน นางพัฒน์นรี ทาสม รักษาการเกษตรอำเภอเวียงสาและเจ้าหน้าที่ของแต่หน่วยงาน ร่วมลงพื้นที่พบปะรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาของราษฎรในตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง มีนายบุญธรรม ผาวังยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง นายสกล เนตรใสวรกุล กำนันตำบลทุ่งศรีทอง และราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งศรีทอง ให้การต้อนรับและร่วมแจ้งปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและหาแนวทางแก้ไข

    เกษตรจังหวัดน่านได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการเตรียมโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยจัดทำข้อมูล ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคาค่าใช้จ่าย ตลอดจนการขออนุญาตใช้พื้นที่ เนื่องจากเป็นลักษณะงบประมาณโครงการเร่งด่วนจึงควรเตรียมโครงการให้มีความพร้อม ที่จะดำเนินการได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

    โครงการชลประทานน่านได้แจ้งในพื้นที่ได้ดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยชื่น ซึ่งที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้ว จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 750 ไร่ สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถเสนอโครงการเพื่อดำเนินการได้เอง และการป้องกันปัญหาอุทกภัยให้ใช้ศาสตร์พระราชาคือการทำโครงการแก้มลิงเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

    พลังงานจังหวัดน่านได้แจ้งทางกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สามารถขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำน้ำมาใช้ในทางการเกษตรและในส่วนของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสามารถขอรับการสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเสนอโครงการผ่านทางพลังงานจังหวัดได้

    พาณิชย์จังหวัดน่านดูแลในด้านการตลาดการเข้ามารับซื้อขายในพื้นที่ โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถแจ้งทางพาณิชย์เพื่อประสานผู้ประกอบการที่เข้ามารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้การซื้อขายเป็นไปตามกลไกการตลาดได้ราคาที่เป็นธรรม และช่องทางการขายผลผลิตทางการเกษตรแบบออนไลน์โดยสามารถลงทะเบียนการขายออนไลน์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งทางพาณิชย์จะส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำช่วยในการทำการตลาดออนไลน์ต่อไป

    สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านเป็นผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวบรวมปัญหาอุปสรรคของแต่ละหน่วยงานถึงสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตรง แจ้งเตือนการหลอกลวงเกษตรกร กรณีการปลูกป่าใช้หนี้ที่มีพฤติกรรมเก็บค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน การทำฝนหลวงได้บรรจุแผนทำฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดน่านทุกอำเภอแล้ว และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องการไถ่ถอนโฉนดที่ดินทำกินผ่านทางกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

    สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา ได้แจ้งเรื่องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยใช้แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล Farmbook (ฟาร์มบุ๊ค) และการขึ้นทะเบียนโดยส่งแบบฟอร์มเอกสารหลักฐานผ่านทางผู้นำชุมชนรวบรวมส่งให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อลดการเดินทางไปสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Visitors: 75,802