สมุทรปราการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ช่วยคนจนรับมือโควิด 19

   เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 24 เมษายน 2563 วัดบางพลีใหญ่กลาง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ตัวแทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เดินทางมาเปิดโรงทานเพื่อสงเคราะห์แก่สาธุชน ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบความยากลำบาก จากกการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้จัดข้าวสาร และอาหารสดมอบแก่ประชาชนและบุคคลากรทางการแพทย์ ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อนำกลับไปทานที่บ้าน สนองพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่มีพระบัญชาโปรดให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ประสานงานกับวัดทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีศักยภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด ทั้งนี้ มิใช่การบังคับ แต่เป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือ โดยให้คำนึงถึงความความพร้อมของแต่ละวัด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐ อีกทั้งให้ประสานภารกิจร่วมกับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งมีประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงทาน และการแจกจ่าย ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

          สำหรับจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำการจัดตั้งโรงทานขึ้นที่วัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นวัดที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการในด้านการจัดตั้งโรงทานเพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยากลำบากกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน โดยได้ถวายเงินให้กับ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง จำนวน 30,000 บาท พร้อม ข้าวสารและเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งอาหารสด จำนวน 100 ชุด มอบให้แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทรงพระดำริ ให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทย โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางพลี มาคอยตรวจคัดกรอง วัดไข้ด้วยเทอร์มิเตอร์สแกน ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ และล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ เว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้ารับถุงยังชีพและอาหารสดอย่างเป็นระเบียบ

 

Visitors: 76,163