เกษตรจังหวัดน่าน เยี่ยมเยีอนให้กำลังใจและมอบแนวทางการดำเนินงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปัว

   นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน เยี่ยมเยีอนและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายธวัช จินะ เกษตรอำเภอปัว พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปัวให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยเกษตรจังหวัดน่านได้พบปะให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ สอบถามปัญหาความต้องการและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ อาทิ มะม่วง ลิ้นจี่ ถั่วลิสง ฯลฯ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอปัวได้แจ้งปัญหาอุปสรรคและความต้องการสนับสนุนในเรื่องอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ สภาพพื้นที่ปฏิบัติงานบางพื้นที่มีความทุรกันดารเป็นภูเขาห่างไกลมีความยากลำบากในการเดินทางจึงต้องการสนับสนุนยานพาหนะประเภทรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน และมีความต้องการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานธุรการและระบบสารสนเทศของสำนักงาน.

Visitors: 76,163