เกษตรจังหวัดน่าน เยี่ยมเยียนโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 25 เมษายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายธวัช จินะ เกษตรอำเภอปัว และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปัว เยี่ยมเยียนโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานที่ตั้งโครงการฯ อยู่บ้านกอก หมู่ 11 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ มีระบบท่อส่งน้ำและบ่อพักน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรต่าง ๆ โดยมีพื้นที่แปลงสาธิตการปลูกข้าวแบบนาขั้นบันไดซึ่งขณะนี้แปลงนาดังกล่าวได้ปลูกพืชตระกูลถั่วคือถั่วลิสงเพื่อปรับปรุงบำรุงดินก่อนทำการปลูกข้าวในฤดูกาลการผลิตต่อไป.

Visitors: 76,159