เกษตรจังหวัดน่าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกป่ากลาง

  วันที่ 26 เมษายน 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายธวัช จินะ เกษตรอำเภอปัว และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปัว ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีนายรัฐภูมิ ขันสลี ประธานแปลงใหญ่มะม่วงตำบลป่ากลางและสมาชิกให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนากลุ่ม โดยเกษตรจังหวัดน่านกล่าวถึงนโยบายแปลงใหญ่ว่าทางภาครัฐจะให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการและด้านปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อให้ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ตลอดจนด้านการตลาด
ในปี 2563 นี้ จะมุ่งแก้ปัญหาเร่งด่วนคือเรื่องน้ำ โดยจะเน้นพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แปลงใหญ่ในจังหวัดน่านให้ครบทุกแปลง เพื่อทำคุณภาพผลผลิตและยกระดับมาตรฐานผลผลิต
แนวทางในการพัฒนาแปลงใหญ่มะม่วงต่อไปคือ การทำธนาคารพันธุ์มะม่วง โดยสมาชิกส่วนหนึ่งทำการพัฒนาคัดเลือกพันธุ์มะม่วงที่ให้ผลผลิตดี ต้านทานโรค และทำการขยายพันธุ์เพาะกล้าพันธุ์ให้สมาชิกในกลุ่มหรือจำหน่ายให้เกษตรกรผู้สนใจกลุ่มอื่น การแปรรูปผลผลิตมะม่วงโดยการนำผลผลิตมะม่วงที่ตกเกรดมาแปรรูปเป็นน้ำมะม่วงเข้มข้นหรือมะม่วงแห้ง และเน้นย้ำให้สมาชิกในกลุ่มแปลงใหญ่มีความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า เพื่อรักษาคู่ค้ารักษาตลาดให้ยั่งยืน และการต่อยอดลูกหลานที่เข้ามารับช่วงทำมะม่วง ในเรื่องการทำตลาดออนไลน์และการแปรรูปผลผลิตมะม่วงเพื่อเปิดตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วง
และแนวทางการดำเนินงานพัฒนาทางด้านการเกษตรโดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) ในการบริหารจัดดิน จัดการโรคและแมลงศัตรูพืช การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ตลอดจนพัฒนาทางด้านการตลาดโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต.

Visitors: 76,160