เกษตรจังหวัดน่าน ร่วมกับชลประทานน่าน ลงพื้นที่แก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำต.ทุ่งศรีทอง

  นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน และเจ้าหน้าที่ของแต่หน่วยงาน ร่วมลงพื้นที่หาแนวทางแก้ไขปัญหาของราษฎรในตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง มีนายถนอม มูลตา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีทอง นายสกล เนตรใสวรกุล กำนันตำบลทุ่งศรีทอง และราษฎรในพื้นที่ตำบลทุ่งศรีทอง ร่วมหารือแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งมีปัญหาระบบส่งน้ำไม่สามารถส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยชื่นที่มีความจุ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร มาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค บริโภค และใช้ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยโครงการชลประทานน่านและผู้นำในพื้นที่ได้ร่วมกันออกแบบกำหนดจุดวางระบบท่อส่งน้ำเข้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในแต่ละหมู่บ้าน ตลอดจนการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำต่อไป และเกษตรจังหวัดน่านได้ให้แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรการ โดยการต่อยอดการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการการใช้น้ำในพื้นที่แล้วยังสามารถรวมกลุ่มเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีการผลิต จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ได้
และในพื้นที่เมื่อได้รับการบริหารจัดการน้ำที่ดีแล้วสามารถปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ให้มูลค่าสูง เช่น การผลิตไม้ผลคุณภาพ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สามารถต่อยอดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวได้ การปรับเปลี่ยนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือพืชอื่น ๆ โดยการทำแปลงเมล็ดพันธุ์เพื่อความมั่นคงทางด้านเมล็ดพันธุ์ การใช้รวมกลุ่มกันใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ในช่วงที่เหมาะสมตลอดจนการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) การเรียนรู้วงจรชีวิตแมลงศัตรูที่สำคัญเพื่อหาวิธีป้องกันกำจัดที่เหมาะสม ตลอดจนการบริหารจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชในพื้นที่เพื่อลดการใช้สารเคมีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทำเกษตรแบบปลอดภัย ไปถึงจนทำเกษตรอินทรีย์ ที่มีมาตรฐานมีการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย.

Visitors: 76,096