เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่แปลงเมล่อนหาช่องทางการตลาดช่วยเกษตรกร

 นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่แปลงเมล่อน หมู่ 7 ตำบลมาบแฟบ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาด เพื่อระบายสินค้าให้กับเกษตรกร เนื่องจากไม่สามารถนำผลผลิต ส่งห้างสรรพสินค้า ได้เนื่องจากได้รับผลทบจากเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยนำสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยหาช่องทางการตลาดด้วย สำหรับแปลงนี้ปลูกเมล่อนในโรงเรือนขนาด 6x8 เมตร มีทั้งหมด 8 โรงเรือน 1 โรงเรือนสามารถปลูกเมล่อนได้ประมาณ 420 ต้น นอกจากปลูกเมล่อนในโรงเรือนแล้ว ได้มีการปลูกพืชหมุนเวียนเช่น บัตเตอร์นัท ซึ่งได้ผลผลิตประมาณ 2 ตัน ต่อโรงเรือน ซึ่งแปลงนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP การเกษตรดีที่เหมาะสม โดยปกติแล้วเกษตรกรจะมีพ่อค้ามารับซื้อ และส่งห้างสรรพสินค้า รวมถึงจำหน่ายออนไลน์ผ่านทางเพจของฟาร์มด้วย แต่เนื่องด้วยไวรัสดังกล่าวทำให้ผลผลิตที่พ่อค้าคนกลางและห้างไม่สามารถมารับสินค้าได้เนื่องด้วยข้อจำกัดต่างๆ เกษตรกรจึงได้รับผลกระทบ
นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร แจ้งว่า “เกษตรกรมีผลผลิตที่ต้องการให้สำนักงานช่วยระบายสินค้าแบ่งเป็น เมล่อนจำนวน 370 กิโลกรัม บัตเตอร์นัท 50 กิโลกรัม โดยให้การช่วยเหลือด้านการตลาดในเบื้องต้นด้วยการ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร และประสานไปยังหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิจิตร ขณะนี้มีออร์เดอร์สั่งซื้อโดยตรงกับทางสวน ทำให้เกษตรกรสามารถระบายสินค้าได้. สำหรับเกษตรกรท่านใดได้รับผลกระทบไม่สามารถจำหน่ายผลผลิต เช่น พืชผัก ไม้ผล สามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

Visitors: 75,807