พิจิตร-เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่แปลงขนุนสุ้โควิด แม้จะเกิดวิกฤต ราคาไม่ตกเน้นปลูกแบบผสมผสาน

  นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกขนุน ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอเมืองพิจิตร ซึ่งจากการลงพื้นที่เกษตรกรมีการปลูกในพื้นที่ไร่สวนผสมและ ไม่ได้ปลูกขนุนเป็นพืชเชิงเดี่ยว โดยเดินทางเยี่ยมเกษตรกร 2 แปลง แปลงที่ 1 อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร แปลงของนายบุญเลิศ อินทกะ ที่อยู่ 145/1 หมู่ 1 ตำบลโพธิ์ประทับช้างจังหวัดพิจิตร ปลูกขนุนจำนวน 8 ไร่ โดยปลูกพันธุ์ทองประเสริฐ จำหน่ายกิโลกรัมละ 10 บาท น้ำหนักประมาณ 10 กิโลกรัมต่อผล มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวน ซึ่งโดยปกติก่อนมีโรคระบาด มีการตัดผลผลิตจำนวน 5 ตันต่อสัปดาห์ หลังจากมีสถานการณ์ดังกล่าว ได้รับผลกระทบในเรื่องของปริมาณการส่งผลผลิต พ่อค้าคนกลางมารับ เหลือสัปดาห์ละ 1 ตัน สำหรับพ่อค้าคนกลางได้นำไปส่งยังประเทศเพื่อนบ้าน แวะตลาดภายในประเทศ แต่ยังคงรับซื้อในราคา 10 บาท ซึ่งถือว่าเกษตรกรผู้ปลูกขนุนอำเภอโพธิ์ประทับช้างยังได้ราคาที่ค่อนข้างดีแม้ปริมาณรับซื้อจะลดลง แล้วเวลา 13:30 น นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ แปลงของนางวนิดา ผะอบเหล็ก เกษตรกรผู้ปลูกขนุน อำเภอเมืองพิจิตร โดยมีแปลงอยู่ที่ ตำบลคลองคะเชนทร์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร ปลูกในพื้นที่ 2 ไร่ พันธุ์ทองประเสริฐ พันธุ์มาเลย์ โดยมีพ่อค้ามารับซื้อในราคากิโลกรัมละ 7-8 บาท โดยเป็นตลาดรับซื้อในพื้นที่นำมาขายในพื้นที่ตลาดอำเภอเมืองพิจิตร จำหน่ายครั้งละประมาณ 100 กิโลกรัมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
นายวีระชัยฯ เกษตรจังหวัดพิจิตรกล่าวเพิ่มเติมว่า “แม้ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ปลูกขนุนจำนวนไม่มาก แต่เป็นพืชเศรษฐกิจอีกทางเลือกให้กับเกษตรกร โดยปลูกเป็นไร่นาสวนผสม และสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ก็เสร็จจังหวัดพิจิตรจะได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อที่จะส่งเสริมในการปลูกขนุนเพื่อการส่งออก ซึ่งขณะนี้เกษตรกรบางส่วนยกตัวอย่างเช่นอำเภอโพธิ์ประทับช้างได้มีการรวมกลุ่มกันเองและจัดหาซื้อพันธุ์ เนื่องจากที่อำเภอโพธิ์ประทับช้างมีพ่อค้ามารับซื้อเพื่อส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เกษตรกร ไม่ควรปลูกพืชเชิงเดี่ยวควรปลูกแบบส่วนผสม เพื่อเพิ่มช่องทางทางด้านการตลาด ซึ่งขนุนก็เป็นอีกพืชชนิดหนึ่ง ที่น่าจับตามองในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้เกษตรจังหวัดพิจิตรได้สั่งการให้เกษตรอำเภอให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการขอใบรับรอง GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานของสินค้าเกษตร ทำให้เกษตรกรสามารถส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศได้ซึ่งเป็นการรับรอง มาตรฐานการเกษตรที่ได้รับการยอมรับ”
หากเกษตรกรท่านใดสนใจในเรื่องการปลูกขนุนควรศึกษาด้านการตลาดการปลูกโรคแมลง โดยสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 056 613423 ต่อ 103 ได้ในวันและเวลาราชการ

Visitors: 76,163