สสส.และสมาคมเครือข่ายจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

 ที่ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และสมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดต่อปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ(สคล.) ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชน เป็นเครือข่ายองค์กรงดเหล้าขึ้น เพื่อทำงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาโดยมีนายเอนก สุขสำราญ นายกอบต.คลองด่านเป็นประธานเปิดงาน นายขวัญเมือง อยู่นาน ประชาคมงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน

 สืบเนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2563 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม 2563 ตรงกับวันเข้าพรรษา ซึ่งวันเข้าพรรษา ถือเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง กิจกรรมที่นิยมยึดถือปฏิบัติในวันเข้าพรรษาก็คือการหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี จึงได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา และกิจกรรมอบรมสร้างเสริมพลังใจ งดเหล้าเข้าพรรษา สร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง และกิจกรรมปฏิญานตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา เพื่อเป็นการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร รัชกาลที่9

    ดังนั้น ในโอกาสเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2563 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการ (สคล.สป.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน(อบต.คลองด่าน) ในฐานะพื้นที่ต้นแบบ “ชุมชนสู้เหล้า งดเหล้าครบพรรษาเมื่อปี 2562” และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนขยายผลชุมชนในตำบลคลองด่าน สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ สมาคมจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ  สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนโรงงานต่างๆ และภาคีเครือข่ายร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู้โควิด 19  ลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ  ช่วยลดรายจ่ายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งไม่ใช่สินค้าจำเป็นในการดำรงชีวิต และที่สำคัญ คือ เพื่อการปฏิบัติบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563 

          โดยทำบันทึกข้อตกลงเป็นความเข้าใจร่วมกันในการที่จะส่งเสริม รณรงค์ให้ชุมชน บุคลากรในองค์กร ร่วมกันลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นชุมชนหรือองค์กรต้นแบบให้ประชาชนเห็นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เสริมสร้างให้ประชาชนชนมีสุขภาพที่ดี จึงได้ตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานงดเหล้าลดเสี่ยงเลี้ยงโควิดช่วงเข้าพรรษา เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนชุมชน หรือบุคลากรในองค์กร รณรงค์งดเหล้าครบพรรษา และงดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงโควิด-19 ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และองค์กร ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นต้นแบบในการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นรูปธรรม

Visitors: 62,232