ถนนคนเดินแพรกษายกเป็นถนนคนเดินระดับประเทศอันดับที่24ของกระทรวงสาธารณสุข

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจถนนคนเดินตามโครงการ เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และพบปะผู้ประกอบการ ร้านค้า บริเวณถนนคนเดินเทศบาลตำบลแพรกษา ซอยแพรกษา 14 (ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปู) ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งเป็นถนนคนเดินแพรกษายกเป็นถนนคนเดินระดับประเทศอันดับที่24ของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมมอบป้ายอาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Street Food Good Health) ให้แก่กับตลาดถนนคนเดินเทศบาลตำบลแพรกษา มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ให้แก่แผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมอบป้ายเมนูชูสุขภาพ ให้แก่ ร้านที่ผ่านการรับรอง โดยถนนคนเดินแพรกษาได้ยกเป็นถนนคนเดินระดับประเทศอันดับที่24ของกระทรวงสาธารณสุข

โดยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 2 สมุทรปราการ กล่าวความเป็นมาของถนนคนเดินเทศบาลตำบลแพรกษา และนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์อภิชาต รอดสม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 6 รองอธิบดีกรมอนามัย นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลแพรกษา แขกผู้มีเกียรติ และผู้ประกอบการร้านค้า ถนนคนเดินเทศบาลตำบลแพรกษา เข้าร่วมกิจกรรม

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ และชมรมผู้จำหน่ายสินค้าถนนคนเดินเทศบาลตำบลแพรกาษา ได้ดำเนินการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการ ที่จำหน่ายอาหาร ในบริเวณถนนคนเดินเทศบาลตำบลแพรกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน (Clean Food Good Taste) และเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ การอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารของเทศบาลตำบลแพรกษา การตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร การตรวจยกระดับแผงจำนานอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste) และ 4. การดำเนินนโยบายไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร(No Foam)

 

Visitors: 63,062