อบจ.สมุทรปราการจัดโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย

ที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์"ป่าสวยน้ำใสสิ่งแวดล้อมไทยงดงามโดยมีนางสาวเกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.สมุทรปราการ กล่าวรายงานและนายบรรเจิด ถมปัด หน้าศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ กล่าวต้อนรับ ภายในงาน มี สท.สมหวัง เกษมโกสินทร์ เลขานุการ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ.สมุทรปราการ นายอนุวัช ควรคิด  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.สมุทรปราการ และและเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา ป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์ “ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม” ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสืบทอดแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ชุมชน ประชาชน รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยชุมชนเอง โดย คาดหวังว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้ และการรณรงค์ในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับจังหวัดสมุทรปราการอย่างถูกต้องเหมาะสม ต่อไป

          โดยมีการจัดฐานกิจกรรมเรียนรู้แก่ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อได้ศึกษา เรียนรู้สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน พร้อมทั้งนำเสนอนิทรรศการโครงการตามแนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีมากมายหลายโครงการอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแกพสกนิกรชาวไทย

Visitors: 63,061