ผอ.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 ชัยนาท ชู ยุทธศาสตร์ Chainat (Zone 1) – STM ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก แบบมีเป้าหมาย

  กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เดินหน้าขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคกลาง อย่างมีเป้าหมาย ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคการเกษตร เขตที่ 1 Chainat (Zone 1) – STM : Chainat Startegy Targeting Management คาด กันยายน 2564 เห็นผล
นายวีระชัย เข็มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ของสำนักงานเกษตรจังหวัด 9 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ลพบุรี สระบุรี และกรุงเทพฯ และ ศูนย์ปฏิบัติการอีก 3 ศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
ผอ.วีระชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีแนวทางและเป้าหมาย ในการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น จึงได้นำยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์พัฒนาการเกษตรจังหวัดพิจิตร หรือ Phichit Strategy Targeting Management (PJ – STM) มาขยายผลต่อใน 9 จังหวัดภาคกลาง ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคการเกษตร เขตที่ 1 Chainat (Zone 1) – STM : Chainat Startegy Targeting Management ในการทำงานเชิงรุก โดยกำหนดให้เกษตรอำเภอ และเกษตรตำบลทุกคนขับเคลื่อนงานตามบทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตร 16 ภารกิจหลัก ได้แก่ คัดเลือกเกษตรกรผู้นำด้านการเกษตร (COF) 1/10 ครัวเรือนเกษตรกรในทุกหมู่บ้าน /จัดตั้ง/พัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรเข้มแข็ง /1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือแม่บ้านเข้มแข็ง /1 แปลงใหญ่ต้นแบบ /1 แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสานต้นแบบ/ ส่งเสริมได้รับการรับรอง GAP จำนวน 5-10 แปลงต่อปี /1 เขตควบคุมศัตรูพืช /1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเข้มแข็ง/1 งานวิจัยต่อปี/1 ตำบลหลักส่งเสริมการเกษตรต้นแบบ /1 ศพก.เข้มแข็ง /1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร/1 Bigdata Chainat (Zone 1) – STM /1 ศูนย์บ่มเพาะ Young Smart Farmer และ 1 Mr.Train โดยคาดว่า จะใช้ระยะเวลา 3 เดือน ในการสร้างความเข้าใจกับเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทั้ง 9 จังหวัด และให้ทุกจังหวัดกำหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์ของแนวคิดดังกล่าว เชิงปริมาณจาก 15 ภารกิจ ภายในเดือนกันยายน 2564
นอกจากนี้ ในฐานะที่เกษตรจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการ ขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) และเกษตรอำเภอเป็นคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอําเภอ (Operation Team : OT) ได้มอบ 6 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและตลาดนำการผลิต 2) ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 3) การบริหารจัดการดิน 4) การบริหารจัดการน้ำ 5) นวัตกรรม แปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และ 6) เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการคน จัดทำบัญชี และท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนำไปขับเคลื่อนงานตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการเกษตร ให้บรรลุผล สำเร็จตามเป้าหมาย เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อความอยู่ดีกินดี อย่างยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริง

Visitors: 75,802