กรุงเทพ-RTC น้อมนำ พระราชดำริในหลวง ร. 9 “โครงการ รร.กองทุนการศึกษา” มาปรับใช้ในการจัดการศึกษา แก้ปัญหานักเรียนวิวาทอย่างยั่งยืน

  ดร.เสถียร อุตวัต ผู้อำนวยการ หนุ่มไฟแรง ดีกรี ด๊อกเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นักศึกษาทุนอาชีวศึกษา (Sp2) ในฐานะ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม หรือ RTC ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ ถึงการจัดการอาชีวศึกษาในยุคของการเปลี่ยนแปลง ที่มาเร็วทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ว่า “ ผมได้มีโอกาสเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงงาน ของนักเรียน อาชีวศึกษา วิทยาลัย ในโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา หลายครั้งและเดินทางตรวจเยี่ยม วิทยาลัยฯในโครงการ ฯ ได้เห็นถึงความสำคัญแก่นหลักของการจัดการศึกษา อาชีวศึกษา ว่านักศึกษาอาชีวศึกษาจะต้องมีการฝึกทักษะ (Skill)ควบคู่ไปกับเรียนทฤษฎี สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการมากที่สุดคือ การมีทัศนคติที่ดี Soft skills) จากหลักการดังกล่าว ตนเองได้ศึกษา การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบทวิภาคี การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในโรงงาน หรือ การปฏิบัติงานร่วมการเรียน (Work Integrated Learning:WIL) ได้นำรูปแบบต่างๆ มาบูรณาการเพื่อให้เข้ากับบริบทในพื้นที่ ของ RTC (วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม) โดยเริ่มจากการสำรวจความต้องการและการขาดแรงงานของสถานประกอบการในพื้นที่ ร่วมกันปรับแผนการเรียนแผนการฝึกปฏิบัติงานให้ตรงกับความต้องการ จากเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยฯได้นำนักเรียน ระดับ ปวช.2 และ ปวส. 2 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ ครึ่งหลักสูตร ในสถานประกอบการ ที่ MOU โดยก่อนออกฝึก นักเรียนจะต้องได้รับฝึกทักษะอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะ พื้นฐานในแต่ละสาขานั้นๆ ก่อน
ดร.เสถียร อุตวัต ผู้อำนวยการ RTC กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สาเหตุที่นำนักเรียน ในระดับ ปวช.2 ออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ จากการศึกษา พบว่า นักเรียน ปวช.2 เป็นช่วงวัยมีการทะเลาะวิวาทมากที่สุด ซึ่งเป็นช่วงชั้นที่อยู่ตรงกลาง ระหว่าง รุ่นน้องเข้ามาใหม่และรุ่นพี่ที่กำลังจะจบ เพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทอย่างยั่งยืน จึงได้นำนักเรียนชุดนี้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการเพื่อปรับทัศนคติ ที่ดี ได้เล็งเห็นอนาคตตนเองตั้งแต่เข้ามาศึกษาอยู่ ขณะฝึกปฏิบัติงานก็มีรายได้ ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงระบาดของเชื้อโรคระบาด COVID-19 จากความร่วมมือจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ทำให้ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา สถิติการทะเลาะวาทลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเกือบเป็น ศูนย์ ซึ่งผู้ปกครองเองได้เห็นถึงความสำเร็จและเห็นลูกมีทักษะฝีมือ ทักษะการใช้ชีวิตจริงในสังคม ดีขึ้น เป็นสาเหตุให้ปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักเรียนมาสมัครเรียนมากขึ้น ซึ่งในขณะนี้บางสาขานั้นได้เต็มแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการรับเพิ่มสำหรับสาขาที่เต็ม แต่อย่างไรเสีย ปีนี้วิทยาลัยฯได้ปรับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น “คุณภาพ นำปริมาณ”ตามนโยบายของ ดร.สุเทพ แกร่งสันเที๊ย เลขาธิการ กอศ. ต่อไป

Visitors: 76,096