อพท. เตรียมความพร้อมประกาศ “บางกะเจ้า” ขึ้นพื้นที่พิเศษ

อพท. เตรียมพรอมประกาศ บางกะเจเปนพื้นที่พิเศษฯ  เดินหนาสรางการรับรูภาคีเครือขายลุย 2 โครงการ ศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และโครงการยกระดับการเปนแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืนสูสากล  คาดเร็วสุดสิ้นปนี้เสนอ ครม

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมีผู้อํานวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า  จากศักยภาพของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า และชื่อเสียงในด้าน การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์  อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ อยู่ติดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นอีกหนึ่งมหานครท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก รัฐบาลจึงมี แนวความคิดที่จะรักษาความสมบูรณ์ดังกล่าวไว้เป็นสมบัติทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยที่ผู้อยู่อาศัย ชุมชน และทุกหน่วยงานในพื้นที่ต้องได้เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการตั้งแต่ต้น และต้องได้รับการดูแล ยกระดับ คุณภาพชีวิตไปพร้อมกับการยกระดับมาตรฐานให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน อพท. จึงดําเนินการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตาม หลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสําหรับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับ รู้แล้วเข้าใจถึงแนวทางการทํางานการประกาศพื้นที่พิเศษในครั้งนี้ของ อพท. และบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้การดําเนินภารกิจครั้งนปี้ ระสบความสําเร็จ ซึ่งผลที่เกิดจากการการประกาศพื้นที่พิเศษ เป้าหมายสําคัญ คือในพื้นที่เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สร้างผลประโยชน์สูงสุดและเกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุดต่อ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประชาชนที่อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ใช้ประโยชน์และคุณค่าจากฐาน ทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มี และสร้างให้เกิดมูลค่าได้และนําไปสู่ความยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนมาตรฐานสากล หรือ Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) ของสภาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนโลก หรือ Global Sustainable Tourism Council และ Green Growth ตามโครงการ Our

Khung BangKachao ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา สําหรับแนวทางการดําเนินงาน ในประงบประมาณ 2564 อพท. ได้จัดทํา 2 โครงการสําคัญ คือ 1.โครงการศึกษาความเหมาะสมการประกาศพ้ืนที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า และจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ ท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า และ 2.โครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้คุ้งบางกะเจ้าเป็นพื้นที่ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์ GSTC โดย อพท. และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. ร่วมสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ รวมถึงจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ซึ่งได้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและผู้นําชุมชน เกิดความรับรู้และความเข้าใจถึงเป้าหมายการทํางานของ อพท. ที่จะมีขึ้นนับ จากนี้ไป 

สําหรับการดําเนินงานของ อพท. จะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในฐานะผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ และในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้านั้น ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ขณะที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ก็จะได้รับแผนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ที่ อพท. ได้ศึกษาและจัดทําขึ้นจากโครงการดังกล่าว ไปบรรจุในแผนงานของหน่วยงานเพื่อขอรับ จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย

“เมื่ออพท. ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมการประกาศพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า และจัดทําแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า เสนอคณะกรรมการ อพท. (บอร์ด) ก่อนนําเสนอ ต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ และสภาการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศสช.) เห็นชอบ ตามลําดับ ก่อนนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อ เห็นชอบประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ  คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จเร็วสุดภายในปลายปี  2564” อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา อพท. ได้ลงพื้นท่ีบางกะเจ้า พร้อมนําเกณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้าไปพัฒนาจนได้6 เส้นทางท่องเที่ยวใน 6 ตําบลของคุ้งบางกะเจ้า ได้แก่เส้นทางทางวิถีมอญ ที่ตําบลทรงคนอง  เส้นทางครัวของคุ้ง ตําบลบางยอ  เส้นทาง Inside Bangkachao ตําบลบางกะเจ้า เส้นทางวิถีคลองแพ ตําบล บางกอบัว  เส้นทางวิถีตลาดน้ํา ตําบลบางน้ําผึ้ง และ เส้นทางวิถีจาก (ต้นจาก) ตําบลบางกระสอบ แบ่งตามอัต ลักษณะและวิถีชีวิต โดย อพท. ได้ทํางานในคณะทํางานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ในโครงการ OUR Khung BangKachao โดยมูลนิธิชัยพัฒนา  มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวจากวิถี ชีวิต อัตลักษณ์ชุมชนและทุนทางทรัพยากรของพ้ืนที่ที่มีอยู่  ซึ่ง อพท. ได้ใช้หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์  เพื่อให้คนในพื้นที่เกิดความสุขและเกิดการ กระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และจากนี้ต่อไป อพท. ได้เพิ่มแนวทางการทํางานอีก 1 ร่วม คือร่วม เป็นเจ้าของ หรือ Co-Own (Ownership) เพื่อสร้างให้ทุกคนเกิดความรักและความหวงแหน                                                                                                  นายชัยพจนจรูญพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าเป็นที่น่ายินดีที่จังหวัด สมุทรปราการได้รับโอกาสอันดีนี้จึงขอให้หน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ  เข้าร่วมการ ประชุมเพื่อจะได้เข้าใจ และร่วมเป็นกำลังสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  สําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้าของ อพท.  โดยมี เป้าหมายพัฒนาให้คุ้งบางกะเจ้าเป็นพื้นที่ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนมาตรฐานสากล ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์แผนงานและกลยุทธ์การพัฒนา ของจังหวัดสมุทรปราการ และยังทําให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดได้เรียนรู้การพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ การท่องเที่ยว ได้บูรณาการการทํางานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ มีเป้าหมายเดียวกัน  ซึ่งจังหวัดยังสามารถนํา องค์ความรู้แนวทางการพัฒนาที่เกิดผลสัมฤทธิ์นี้ ไปขยายผลยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัด ก็จะทําให้การ ขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบรรลุวิสัยทัศน์ได้รวดเร็วขึ้น  จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมจะให้การสนับสนุนและหนุนเสริมอย่างเต็มที่เต็มกําลังตามบทบาทภารกิจที่มีอยู่

Visitors: 75,802