รพ.รามาธิบดี ร่วมลงนามข้อตกลงกับสถาบันประสาทวิทยา ทำธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ จัดงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการทำธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการและการบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งสมองร่วมกัน ความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร เกิดการพัฒนารูปแบบบูรณาการ ทั้งด้านการศึกษา วิจัย และวิชาการ จากการใช้ฐานข้อมูลและตัวอย่างทางคลินิกร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการร่วมพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งชาวไทย รวมทั้ง ยังสามารถเป็นต้นแบบที่สำคัญให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งสมองและโรคเรื้อรังที่มีค่ารักษาพยาบาลสูงต่อไปได้ในอนาคต
ปัจจุบันการวินิจฉัยและการรักษาโรคเนื้องอกสมองและระบบประสาท มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีการพัฒนาการรักษาแบบมุ่งเป้ามากขึ้น ทำให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น และความพิการน้อยลง ซึ่งต้องอาศัยพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อของเนื้องอกสมองและระบบประสาทที่มีอยู่ โดยเฉพาะด้านพันธุกรรม เพื่อพัฒนาการวินิจฉัย การรักษา และ การบอกพยากรณ์โรคอย่างชัดเจนมากขึ้น จึงเห็นควรให้มีการเก็บชิ้นเนื้อ เนื้องอกสมองและระบบประสาทของเด็กและผู้ใหญ่เพื่อนำไปสู่การวิจัยที่ก้าวหน้าร่วมกันของทั้ง 2 สถาบันต่อไป

Visitors: 75,802