นายอำเภอพระประแดงประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายอำเภอพระประแดงประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอพระประแดง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยนายไพโรจน์ กลับกลาย เกษตรอำเภอพระประแดงกล่าวรายงาน นายสมปอง รัศมิทัต กำนันตำบลบางยอ และประชาชนผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งบางกะเจ้า

          การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เครือข่าย ศพก.(ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร) ที่มีอยู่ในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเพาะปลูกพืช และสามารถนำไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเองได้ โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอด เทคโนโลยีจำนวน 6 สถานี ประกอบด้วย1.การผลิตเห็ดคุณภาพดี 2. การเลี้ยงไส้เดือนและผลิตมูลไส้เดือน3.การทำน้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆสำหรับดูแลพืช4.การปลูกผักบนกระเบื้อง 5.การทำการเกษตรรูปแบบวนเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ6.การปลูกกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์และได้เรียนรู้การเพาะปลูกตามความเหมาะสมของดิน การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด และได้เรียนรู้เพื่อจะได้ต่อยอดในอนาคตได้ต่อไป

          ด้านนายสมปอง รัศมิทัต กำนันตำบลบางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ กล่าวถึงสาเหตุที่ลงทุนสร้างโรงเรือนเพื่อปลูกกัญชาว่า  ในเมื่อเรามีโอกาสที่จะทำตรงนี้ ก็เพื่อต้องการให้คนใน6ตำบล อ.พระประแดง คนที่ต้องการรักษาด้วยน้ำมันกัญชา ก็ไม่ต้องไปรับที่อื่นให้มารับได้ที่บางยอ เพื่อจะให้ที่บางยอเป็นต้นแบบในการปลูกต้นกัญชา ซึ่งแต่ละวันก็มีคนเข้ามาศึกษาดูงานกันตลอด

         

Visitors: 75,802