นายกเทศมนตรีท.ต.แพรกษาแถลงนโยบาย7ข้อต่อสภา

          เมื่อเวลา10.00น.วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมชั้น4 เทศบาลตำบลแพรกษา  นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษาที่เป็นนายกเทศมนตรีหญิงคนแรกของเทศบาลตำบลแพรกษา ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลแพรกษา โดยมีดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ นายเมธากุล สุวรรณบุตร ส.อบจ.สมุทรปราการ เข้ามารับฟังในฐานะประชาชน โดยมีข้าราชการกองงานต่างๆ รับฟังผ่านสื่อออนไลน์ที่ชั้น5 เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาล

            ด้านนางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ได้แถลงถึงนโยบาย7ข้อ เพื่อพัฒนางานและสานงานต่อให้แล้วเสร็จ เพื่อให้เทศบาลตำบลแพรกษาก้าวหน้าต่อไป คือ1.นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน การรักษาควาสงบเรียบร้อยของสังคม 4.นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 5.นโยนบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และ 7.นโยบายส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

            โดยนโยบายทั้ง 7ด้านถือเป็นนโยบายเร่งด่วน อันจะทำให้เดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลแพรกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อข้าราชการทุกท่านเพื่อให้เทศบาลตำบลแพรกษาพัฒนาก้าวหน้าต่อไป

Visitors: 76,163