พรรคแรงงานสร้างชาติเลือกนายมนัส โกศล เป็นหัวหน้าพรรค

เมื่อเวลา10.00น.วันที่21พ.ย.2564ที่ห้องประชุมร้านอาหารครัวบุญเลิศ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  สมาชิกพรรคแรงงานสร้างชาติได้จัดประชุมจัดตั้งพรรคแรงงานสร้างชาติ โดยที่ประชุมได้มีการพูดถึงจุดประสงค์ของการจัดตั้งพรรคฯ และที่ประชุมยังได้มีการเสนอชื่อให้นายมนัส โกศล เป็นหัวหน้าพรรค นายธนกิจ สาโสภา นายปัญญา วันดี นายประกาย วิเศษวิสัย นายภาคภูมิ สุกใส เป็นรองหัวหน้าพรรคตามลำดับ และมีการเสนอตำแหน่งอื่นๆรวมทั้งคณะกรรมการบริหารพรรคแรงงานสร้างชาติรวม 19 ตำแหน่ง

          พรรคแรงงานสร้างชาติ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของภาคประชาสังคมประกอบด้วยผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผู้ประกันตน นักธุรกิจ นักกฎหมาย นักวิชาการ ที่มีแนวคิดและอุดมการณ์อันหนึ่งอันเดียวกัน ได้แก่ การยึดมั่นในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ สร้างความเสมอภาคทุกภาคส่วน การขับเคลื่อนสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง การปฏิรูปกระกันสังคมปรับปรุงกฎหมายแรงงานและส่งเสริมการศึกษา อาชีพ การรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม รวมทั้งส่งเสริมการจ้างานการลงทุนภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมาย การสร้างชาติอย่างยั่งยืน ประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน อยู่ดีกินดี โดยมีแนวความคิดที่มองการพัฒนาทุกมิติ ประกอบด้วย มิติด้านการเมือง มิติด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มิติด้านกฎหมาย มิติด้านกระบวนการยุติธรรม มิติด้านการศึกษา มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดล้อม มิติด้านสาธารณสุข มิติด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ มิติด้านสังคม และมิติด้านอื่นที่ที่ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

          นายมนัส โกศล หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ กล่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า พรรคแรงงานสร้างชาติ เกิดจากการรวมตัวของผู้นำแรงงาน นักกฎหมายนักวิชาการ ทุกสาขาอาชีพ เรามองว่า ประเทศไทยเราในการที่จะพัฒนาประเทศไทยอย่างน้อยที่สุด พรรคการเมืองเกิดขึ้นหลากหลายมาก แต่พรรคของผู้ใช้แรงงานไม่มีเลยซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่และเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ ก็อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน ส่วนฐานเสียงในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ที่มาประกอบอาชีพส่วนใหญ่มักเป็นผู้รับจ้าง เป็นลูกจ้างในโรงงาน เราต้องรณรงค์ ให้ลูกจ้างเหล่านี้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งให้ได้ ด้วยการหาเสียงแถลงนโยบาย อย่างน้อยที่สุดธนาคารของผู้ใช้แรงงานต้องมี ประกันสังคมต้องมี ถ้าเราทำได้ผมคิดว่าลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการต่างๆในสมุทรปราการ ซึ่งคาดว่าน่าจะมาร่วมสนับสนุนกับเรา   

ส่วนเรื่องนายกรัฐมนตรีนั้นเรายังไม่คิด ขอให้ผ่านวิกฤติโควิดไปก่อน และยังเปิดประเทศไม่ถึงเดือน เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร เรามองพี่น้องประชาชนเป็นหลัก เรายังไม่มองตำแหน่งว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นใคร นโยบายของเรา เราจะเดินหน้าเพื่อประชาชน

Visitors: 77,957